logo UE logo Guvernul Romaniei logo Ministerul Fondurilor Europene logo FSE logo Instrumente Structurale logo OIPOSDRU
logo

IMMA
Instrument inovativ de monitorizare a masurilor active de ocupare

* * *

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il constituie Dezvoltarea si Îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare – la nivel national. Se va urmari in principal intarirea capacitatii SPO, pentru a furniza servicii de ocupare dar si o interconectare a actorilor relevanti in vederea urmarii clientilor care, dupa ce au parcurs intregul proces oferit de SPO, finalizat cu angajabilitate au incalcat prevederile Legii 76/2002 in ceea ce priveste acordarea indemnizatia de somaj si a facilitatilor pentru angajatori.

Contextul Proiectului

Proiectul raspunde obiectivelor operationale POSDRU – „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” prin imbunatatirea procesului de monitorizare si de evaluare a impactului net al masurilor active de ocupare, imbunatatirea capacitatii SPO de anticipare a schimbarilor de pe piata muncii. Contribuie la atingerea obiectivului general al axei prioritare 4 prin dezvoltarea si implementarea sistemelor si instrumentelor pentru consolidarea SPO.

Obiective specifice

Dezvoltarea capacitatii a 42 structuri SPO de a furniza servicii informatice urmarind dezvoltarea sistemului de monitorizare şi de evaluare a impactului net al măsurilor active de ocupare, cu respectarea prevederilor legale in domeniu si identificarea problemelor existente, asimilarea de tehnici similare folosite in cadrul altor sisteme de succes si analizarea posibilitatilor de adaptare a acestora la nivelul instrumentului de monitorizare propus.

Descrierea proiectului

Efectele pozitive pe termen lung

Proiectul are rolul de a contribui la elaborarea si implementarea instrumentelor adecvate pentru monitorizarea si evaluarea impactului real al masurilor active pe piata munci, asigurarea calitatii serviciilor publice specifice care conduc la integrarea pe piata muncii, cu rol major in reducerea somajului si prelungirea vietii active precum si imbunatatirea cooperarii SPO cu alte organizatii si organisme active pe piata muncii. Efectele care deriva din implementarea proiectului sunt eficientizarea activitatii specialistilor din cadrul SPO. Activitatile programate garanteaza insusirea de catre structurile SPO a urmatoarelor atribute: accesibilitate crescuta, transparenta, vizibilitate, tratament nediscriminator, eficacitate, calitate, atribute care vor genera beneficii de durata asupra clientilor. Atingerea obiectivului general va conduce la intarirea relatiei dintre SPO si clienti, la mai buna ancorare a serviciilor in mutatiile de pe piata muncii si generarea de efecte pozitive pe termen lung asupra clientilor SPO. Este un proiect care investeste in dezvoltarea organizationala, directie in care sunt propuse interventii atat pentru schimbarea atitudinii cat si pentru schimbarea comportamentul individual al salariatilor. Modul in care sunt proiectate obiectivele specifice si activitatile asigura transformarea Serviciului Public de Ocupare intr-o structura flexibila, transparenta si orientata mai eficient catre nevoile si asteptarile concrete ale clientilor sai, interventie care va asigura un potential ridicat de actiune pentru ocuparea fortei de munca. Nu in ultimul rand, atingerea obiectivului general al proiectului propus asigura contributia acestuia la indeplinirea obiectivului Axei Prioritare 4, DMI 4.1 din POSDRU 2007-2013, respectiv cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de SPO, modernizarea SPO si va contribui la cresterea oportunitatilor pentru un numar sporit de persoane in demersul lor de a deveni persoane ocupate pe piata muncii.

Proiectul va asigura consilidarea capacitatii tehnice si umane a SPO pentru furnizarea unor servicii flexibile, transparente si, mai ales, pliate pe potentialul si asteptarile clientilor. Analiza realizata va fi una de profunzime necesara in identificarea solutiilor pe termen scurt dar si a strategiilor pe termen lung la nivel SPO. Vor fi realizate de asemenea vizite intr-o tara membra UE si care au rezultate pozitive si durabile in reintegrarea pe piata muncii si mai ales pe sistemul de executari silite, fiind definite principalele teme de interes pentru grupul tinta, urmarite in schimbul de experienta. Complexitatea solutiilor propuse prin proiect cere dezvoltarea unor reţele de colaborare cu parteneri specializaţi în diferitele aspecte esentiale – ce nu pot fi acoperite de personalul traditional al serviciului public, colaborarea aducand valoarea adaugata prin punerea in comun a expertizelor complementare ale membrilor retelei create.


Activitatile proiectului

A.1. Managementul proiectului si achizi¬ii publice. Managementul proiectului este o activitate transversala si va fi asigurata pe întreaga perioada de desfasurare a proiectului. Prin intermediul acestei activitati se urmareste realizarea unui management eficient al resurselor si al activita¬ilor proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivului general si a celor specifice si respectarii contractului de finan¬are.
A.2. Informare si publicitate – promovare proiect. Presupune promovarea proiectului, a finan-atorului si a asisten¬ei financiare nerambursabile, precum si a activita¬ilor si rezultatelor ob¬inute, cu respectarea prevederilor din regulamentele europene si din contractul de finan¬are. Activitate continua pe toata durata proiectului.
A.3. Activitati de documentare in scopul imbunatarii serviciilor oferite de SPO
A.4. Analiza modului în care act¬ioneaza SPO în ceea ce priveste monitorizarea traseului profesional al clientului si dupa ce a fost ocupat.
A.5. Monitorizarea eficien¬ei furnizarii serviciilor SPO.
A.6. Realizarea de act¬iuni în scopul diseminarii expertizei si bunelor practici.
A.7. Auditul proiectului


Rezultatele proiectului

- Managementul proiectului si achizitii – se vor obtine : echipa de management si implementare, fise de post, regulamente, proceduri de organizare si functionare, registre evidenta si inventariere, gantt actualizat, plan de achizitii, activitati de lansare stabilite, coordonare, evaluare si monitorizare corespunzatoare, intalniri cu echipa de management si implementare in vederea organizarii activitatilor, raportari tehnico-financiare, cereri de rambursare si rapoarte emise de auditorul independent, documentatii de achizitii, proceduri de achizitii derulate, oferte evaluate si selectate, contracte semnate.

- Informare si publicitate- promovarea corecta a proiectului: realizare materiale de promovare a proiectului, pliante, brosuri publicitare, afise, roll-up-uri, agende birou, mape de prezentare, comunicate de presa, website al proiectului permanent actualizat, rapoarte privind stadiul implementarii publicate pe site, conferinta de presa si eveniment de lansare si inchidere proiect.

- Analiza modului în care actioneaza SPO în ceea ce priveste monitorizarea traseului profesional al clientului si dupa ce a fost ocupat: realizarea unui studiu privind analiza modului în care actioneaza în prezent SPO vis-a vis de clientii care încalca prevederile legale referitoare la acordarea de venituri si facilitati.

- Prin monitorizarea eficientei furnizarii serviciilor SPO se va obtine un instrument inovativ de modernizare a masurilor active de ocupare, implementat testat si functional.

- Realizarea de actiuni în scopul diseminarii expertizei si bunelor practici: 1 eveniment de diseminare a rezultatelor.


Grupul tinta al proiectului

- Institutii ale Serviciului Public de Ocupare – 42
- Personal propriu al Serviciului Public de Ocupare - 44 de persoane